August 4, 2017

PROVIDENCE SMART CHECKING

ยกระดับสถานศึกษาสูยุคดิจิทัล

โปรแกรมตรวจขอสอบที่มาเปนผูชวยคุณครู ใหใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการตรวจข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ลดงบประมาณ และมีความแม่นยำสูงในการตรวจข้อสอบพร้อมประมวลผลคะแนนสอบได้ตามเกณฑ์มาตราฐานการศึกษาและสามารถสั่งพิมพ์ผลคะแนนผ่านหน้าจอได้ทันที มาคู่กับซัมซุงเลเซอรพริ้นเตอร พิมพ ถายเอกสาร สแกน แฟกซ และตรวจขอสอบ ครบจบในเครื่องเดียว

โปรแกรมตรวจขอสอบที่มาเปนผูชวยคุณครู ใหใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการตรวจข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ลดงบประมาณ และมีความแม่นยำสูงในการตรวจข้อสอบพร้อมประมวลผลคะแนนสอบได้ตามเกณฑ์มาตราฐานการศึกษาและสามารถสั่งพิมพ์ผลคะแนนผ่านหน้าจอได้ทันที มาคู่กับซัมซุงเลเซอรพริ้นเตอร พิมพ ถายเอกสาร สแกน แฟกซ และตรวจขอสอบ ครบจบในเครื่องเดียว

All in ONE

Samsung Smart Laser Printer

 IT OFFERS THE USER WITH
PRECISION AND FRIENDLY
USER INTERFACE.

ควบคุมง่ายด้วยหน้าจอทัชสกรีน ขนาด 10.1นิ้ว

สามารถใช้แบบฟอร์มกระดาษคำตอบได้หลากหลาย (ข้อสอบ 200 ข้อ)

พิมพ์ตามจำนวนที่ต้องการ (ไม่จำเป็นต้องสั่งผลิตในปริมาณมาก)

สามารถเก็บฐานข้อมูลห้องเรียนได้ถึง 20 ห้องต่อ 1 USB thumbdrive

สามารถ preview กระดาษคำตอบที่ได้ทำการสแกนแล้ว และยังสามารถแก้ไขได้อย่างทันทีบนหน้าจอ

วิเคราะหผลเชิงลึก คา P/R Mean และคา Average ไดอยางแมนยำ

สามารถใช้กระดาษคำตอบแบบได้ทั้งแบบกากบาทหรือแบบวงกลม

ตรวจข้อสอบได้สูงถึง 200 ข้อ
แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ :
สามารถแก้ไขโลโก้ ชื่อสถาบัน ช่องกรอกชื่อ
หรือกรอกรหัสประจำตัวนักเรียน
ได้อย่างง่ายดาย
ด้วย Acrobat Pro

สามารถใช้กระดาษคำตอบแบบได้ทั้งแบบกากบาทหรือแบบวงกลม

ตรวจข้อสอบได้สูงถึง 200 ข้อ แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ : สามารถแก้ไขโลโก้ ชื่อสถาบัน ช่องกรอกชื่อ หรือกรอกรหัสประจำตัวนักเรียน ได้อย่างง่ายดายด้วย Acrobat Pro

แบบฟอร์มกระดาษคำตอบแบบกากบาท

เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา หรือนักเรียนอายุ 5-10 ปี โดยสามารถเลือกใช้ดินสอหรือปากกาในการทำข้อสอบได้

แบบฟอร์มกระดาษคำตอบแบบวงกลม

เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันทางการศึกษาต่างๆ โดยแนะนำให้ใช้ดินสอ 2B ในการทำข้อสอบ

 

SMART SAMSUNG UX COMPATIBLE

เปรียบเทียบการตรวจข้อสอบ

  การตรวจด้วยมือ, การตรวจด้วยโปรแกรม PSC และการตรวจด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ฟีเจอร์

อุปกรณ์ 

สามารถใช้ได้ทุกวัน (ไม่ใช่เพียงสำหรับตรวจข้อสอบเท่านั้น)

ใช้อุปกรณ์เพียงเครื่องเดียว
(3 ขั้นตอนง่ายๆ)

ควบคุมด้วย TOUCH SCREEN 

สามารถใช้ได้ทั้งกระดาษคำตอบแบบกากบาทและแบบวงกลม

ค่าใช้จ่าย

ราคาสมเหตุสมผล

ลงทุนเพียงเครื่องเดียว สามารถใช้พิมพ์ สแกน แฟ๊กส์ ถ่ายเอกสาร และตรวจข้อสอบ ครบจบในเครื่องเดียว

สามารถปรับแบบฟอร์มกระดาษคำตอบได้ ( รองรับข้อสอบได้ 200 ข้อ)

สามารถพิมพ์กระดาษคำตอบได้ตามจำนวนที่ต้องการ (ไม่จำเป็นต้องสั่งพิมพ์ เก็บสต็อคไว้เป็นจำนวนมาก)

SUPPORT

ทีมของเราจะติดตั้งโปรแกรมกับเครื่องพิมพ์ให้สามารถใช้ได้ทันที เพียงกด  REMOTE CALL

มีทีมมืออาชีพคอยช่วยเหลือและแนะนำการใช้โปรแกรม

บริการหลังการขายด้วยบริการแบบครบวงจร (TONER, SPARE PARTS, SOFTWARE, UPDATE เป็นต้น)

FUNCTION CAPABILITY

เลือกห้องเรียนที่ต้องการจะตรวจข้อสอบ โดยสามารถเก็บข้อมูลห้องเรียนได้ถึง 20 ห้องเรียน

รู้ผลคะแนนทันที ภายใน 10 นาที
(200 แผ่น)

จัดเก็บข้อมูลได้ใน USB และสามารถสั่งพิมพ์ได้ทันที

รองรับ 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

ตรวจทานกระดาษคำตอบที่ได้สแกนแล้วบนหน้าจอ

เช็คขอผิดพลาดจากกระดาษคำตอบไดทันทีที่หนาจอ เชน กา 2 คำตอบในขอเดียว ลบไมสะอาด หรือไมไดตอบ

ANALYSIS

ตรวจข้อสอบอัติโนมัติ

วิเคราะหผลเชิงลึก คา P/R MEAN และค่า AVERAGE ไดอยางแมนยำ

วิธีเก่า

 PSC

ระบบคอมพิวเตอร์

ความช่วยเหลือของเราจะเข้าไปตั้งค่าแอพพลิเคชั่น PSC บนหน้าจอเครื่องพิมพ์ของคุณด้วย REMOTE CALL

แค่เพียงคลิกรีเควส การติดตั้งก็เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

หากต้องการสั่งซื้อ

กรุณากรอกแบบฟอร์มข้างนี้
หรือติดต่อเราได้ที่เบอร์ +662 907 8000


* Required