July 7, 2017

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ Providence Smart Solutions

Providence Solutions เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท พูนธนามาร์เก็ตติ้ง จำกัด และ บริษัท Samsung Electronics จำกัด ประเทศเกาหลี เพื่อพัฒนา Application ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเครื่องมัลติฟังก์ชั่นพรินเตอร์ ยี่ห้อ Samsung ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เนื่องด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยของ เครื่องมัลติฟังก์ชั่นพรินเตอร์ Samsung Smart UX ที่ใช้ระบบปฏิบัติการณ์แอนดรอยด์ บนหน้าจอแท็บเล็ท เพื่อควบคุมการใช้งานของเครื่องอย่างง่ายดาย ด้วยความสามารถของเครื่องที่สามารถทำงานได้เป็นทั้ง เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์ และเครื่องโทรสาร ได้ในเครื่องเดียว ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสามารถเพิ่มเติมของเครื่อง Samsung Smart UX จึงได้พัฒนา Application ที่นำความสามารถอันหลากหลายของเครื่อง มาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดในทุกๆฟังก์ชั่น จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดค้น Application เพื่อนำความสามารถเรื่องความเร็วในการพิมพ์ คุณภาพงานพิมพ์ ความเร็วในการสแกน คุณภาพงานสแกน ผนวกกับ ความสามารถของ CPU ระบบ Quad Core ที่สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว มารวมกับความทันสมัยของ Application ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อเล็งเห็นถึงความสามารถโดยรวมทั้งหมดแล้ว Providence Smart Checking จึงเป็น Application แรกที่ได้ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมา โดยทำหน้าที่เป็นโปรแกรมตรวจข้อสอบอัจฉริยะบนเครื่อง Samsung Smart UX เพื่อให้คุณครูและอาจารย์ได้ใช้เวลาอันมีค่าในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างสูงสุด โดยให้เครื่อง Samsung Smart UX และ Providence Smart Checking ทำหน้าที่ตรวจข้อสอบแทนคุณครูและอาจารย์ในทุกสถาบันการศึกษา สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สามารถตรวจข้อสอบได้ทั้งแบบ กากบาท และ ระบายทึบ สามารถวิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบได้ สามารถคำนวณคะแนนเฉลี่ยได้ สามารถเรียงลำดับคะแนนสอบได้ ซึ่งสถาบันการศึกษาจะได้ประโยชน์จากการใช้งาน Providence Smart Checking บนเครื่องมัลติฟังก์ชั่นพรินเตอร์ Samsung Smart UX และสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษาของท่านให้เป็น Smart School หรือ Smart Education ได้อย่างเต็มรูปแบบต่อไป

ไม่เพียงแค่ Providence Smart Checking เท่านั้นทางบริษัทฯ ยังคงคิดค้นและพัฒนา Application และ Software ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์การใช้งานกับผู้ใช้งานทุกๆประเภท ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้