July 24, 2017

ขอความช่วยเหลือออนไลน์

การเตรียมความพร้อมก่อน
ทำการช่วยเหลือออนไลน์
(Remote Assistance)

1. ให้ทำการดาวน์โหลดโปรแกรม Remote Call ที่หน้าแถบ App (มุมซ้ายบนของหน้าจอ) และคลิก “Printing App Center”

2. ทำการ SIGN IN เข้าสู่ระบบ

หรือสมัครสมาชิกใหม่โดยการเลือก Sign up now.

3. ทำการดาวน์โหลดโปรแกรม Remote Call เพื่อติดตั้งลงในเครื่อง (ดาวน์โหลดทั้ง 2 ไฟล์)

4. เมื่อนัดเวลากับทางบริษัทแล้วให้ทำการเข้าโปรแกรม Remote Call และทำการขั้นตอนเพื่อรอขอหมายเลขจากทางบริษัทฯ เพื่อทำการแก้ไขผ่านเครือข่าย